Kullanım şartları

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KOŞULLARI

Güncelleme Tarihi: 06.02.2017

1) TARAFLAR

1.1. www.imardurumu.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten İMPO İMAR A.Ş. bundan sonra “İMPO” olarak anılacaktır.
1.2. www.imardurumu.com sitesine üye olan kullanıcısı bundan sonra "Üye" olarak anılacaktır.

2) SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu İMPO İMAR A.Ş.’nin sahip olduğu internet sitesi “www.imardurumu.com” ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3) İLETİŞİM

Adres: Yenibosna Merkez Mah.29 Ekim Cad. İstanbul Vizyon Park A1 Blok No:3 Kat:5 Bahçelievler/İstanbul
Tel: 0212 603 28 28
Fax: 0212 662 78 63
E-Posta: info@imardurumu.com

4) TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üye, “www.imardurumu.com”  internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, İMPO bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
4.2. Üye, “www.imardurumu.com” tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından İMPO’ ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, İMPO’ nun söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
4.3. Üye internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
4.4. Üye, “www.imardurumu.com”  internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
4.5. Sorumluluğun Sınırlandırılması.
4.5.1. Zararların (bu Hükümlerin ihlali dahil) tazmin edilmesi için herhangi bir zemininiz varsa, münhasır talep hakkınız olarak, ihlalin meydana geldiği ”PAKET” için Hizmetlerin alınan paketin bedelini geçmemek üzere ; doğrudan zararların, ilgili yasalarca izin verildiği ölçüde satın alınan paketin bedelini geçmemek üzere; İMPO veya tüm bağlı kuruluşlar, kurumsal bayiler, Üçüncü Kişi Uygulama ve Hizmet Sağlayıcıları ve satıcılar tarafından karşılanmasını sözleşmenin tarafı olduğunuz an doğrudan kabul ettiğinizi beyan ve kabul etmiş olursunuz.
4.5.2. İlgili yasalarca izin verildiği ölçüde, neticede oluşan kayıpları veya zararları; gerçek veya öngörülen doğrudan veya dolaylı kâr kaybını, gerçek veya öngörülen doğrudan veya dolaylı gelir kaybını ; özleşmeden veya iş kaybından ya da Hizmetleri kişisel yetkiniz dışında kullanımınızdan kaynaklanan diğer kayıpları veya zararları; özel, dolaylı, müsbet zararlarla bağlantılı veya cezai kayıpları ya da zararları; ve yasalarca izin verilen ölçüde, yukarıda belirtilen sınırların aşılması durumunda oluşan doğrudan kayıpları veya zararları tazmin edemezsiniz. Bu hukuki başvuru yolunun, kayıplarınızı tam olarak karşılamaması veya temel amacına hizmet etmemesi durumunda ya da zararın oluşma olasılığını bilmemiz veya bilmemizin gerekmesi durumunda, bu sınırlamalar ve istisnalar geçerlidir. Yasalarca izin verilen maksimum ölçüde, bu Hükümler, Hizmetler veya Hizmetlerle ilgili www.imardurumu.com’a dair herhangi bir şey veya herhangi bir talep için bu sınırlamalar ve istisnalar geçerlidir.
4.5.3. İMPO ,bu Hükümler kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirememesinden veya yerine getirmede gecikme yaşamasından, söz konusu durumun İMPO' un makul kontrolü dışındaki olağandışı nedenlerden (işçi-işveren anlaşmazlığı, doğal afetler, savaş ve terör etkinliği, kötü niyetle verilen zarar, kaza veya ilgili yasalara veya devlet emrine uygunluk gibi) kaynaklandığı durumlarda, sorumlu veya yükümlü olmayacaktır. İMPO, bu etkinliklerin etkilerini en aza indirmek ve etkilenmeyen yükümlülükleri yerine getirmek için makul çabayı gösterecektir.
4.5.4. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, İMPO bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, İMPO ‘un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
4.5.5. “www.imardurumu.com” internet sitesi ve tasarımı İMPO mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar  üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
4.5.6. İMPO tarafından”www.imardurumu.com”.com  internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
4.5.7. “www.imardurumu.com” kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. İMPO, üyenin ”www.imardurumu.com”.com  internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
4.5.8. “www.imardurumu.com”’a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında İMPO ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından  kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.  Üye, “www.imardurumu.com”’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin  yukarıdaki amaçlarla toplanmasına,,  iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, İMPO ve,  iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece  üyeliği sona erdiğinde de  verilerin toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, İMPO ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği  sürece İMPO ve  iştiraki olan tüm şirketlerin  kendisi ile  internet, telefon, SMS,  vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması,  paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve İMPO ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.
4.5.9. “www.imardurumu.com” web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye “www.imardurumu.com” web sitesine girmesiyle, kendi işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
4.5.10. İMPO sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.
4.5.11. İMPO, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
4.5.12. Taraflar, İMPO’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
4.5.13. İMPO, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’ lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

5) SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya İMPO tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. İMPO üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

6) GİZLİLİK

İMPO, ”www.imardurumu.com” dolayısıyla öğrendiği her türlü kişisel bilginin sır ve gizli bilgi niteliğinde olduğunu ve bu bilgileri üçüncü kişi ya da kuruluşlara açıklamayacağını, kendi bünyesi içerisinde gizli tutacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

7) İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8) YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.